DISCLAIMER (COPYRIGHTS)

Copyright
Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forcis Business Support. Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Forcis Business Support spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Forcis Business Support als portal fungeert volledig en juist is. Forcis Business Support is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Forcis Business Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Forcis Business Support geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Forcis Business Support liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Forcis Business Support. Forcis Business Support is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Forcis Business Support geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Forcis Business Support aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Forcis Business Support vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Forcis Business Support en Forcis Business Support geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Forcis Business Support niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Forcis Business Support die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Forcis Business Support in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.